У С Т А В

 

                             НА  СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ 

             „БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА  ЕКСПЕРТИТЕ  В  ТУРИЗМА”

 

                                                (ОБЩИ  УСЛОВИЯ)

 

                                       НАИМЕНОВАНИЕ  И  СТАТУТ

Чл.1./ал.1/„Българска Асоциация на Експертите в Туризма” Наречено според Устава в съкращение и (за краткост) БАЕТ e сдружение с идеална цел учредено в съответствие със закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Изписването е с главни букви за всяка съставна дума на български език (на кирилица). Може да бъде изписвано и на латиница.

Чл.1./ал.2/ БАЕТ е национално представено сдружение с подразделения (клонове) в страната.

Чл.2. Съществуването на Сдружението не се ограничава със срок и във времето.

 

                                                      ДЕЙНОСТ

Чл.3. БАЕТ е сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза.

 

                                                  П Р И Н Ц И П И

Чл.4. БАЕТ се изгражда и работи на принципите на доброволност, демократичност и равнопоставеност съгласно Устава и общите правила на сдружението.                                  

 

                                             СЕДАЛИЩЕ  И  АДРЕС 

Чл.5. Българската Асоциация на Експертите в Туризма е със седалище Р. България гр. София ул. „ Г. Бенковски” 12А

                 

                                     ПИСМЕННИ  АКТОВЕ  И  ПЕЧАТ

Чл.6. Всяко писмено изявление от името на БАЕТ трябва да съдържа неговото наименование, адрес, данни за регистрацията, подпис на председателя на сдружението или упълномощено лице и печат на дружеството.

 

Чл.7. БАЕТ има кръгъл печат на който е изобразено логото и изписано името на Сдружението.   

 

                                       ЧЛЕНСТВО  В ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.8. БАЕТ може да членува в организации и сдружения с предмет на дейност, цели и задачи сходни и/или еднотипни с предмета, целите и задачите върху, които е изградена тя.

Може да членува и в сдружения и организации с друг предмет на дейност цели и задачи след вземане на допълнително (последващо) решение на УС на организацията.

 

 

 

               ЦЕЛ  НА  ДЕЙНОСТТА  И  СРЕДСТВА  ЗА  ПОСТИГАНЕТО  И

 

Чл.9. Основната цел на БАЕТ е да подпомага своите членове при осъществяване на туристическите, икономически и образователни дейности и да защитава техните права и интереси.

За осъществяване на тази цел БАЕТ:

 • Подържа връзки със своите членове
 • Координира и съгласува техните интереси и позиции пред „трети лица”
 • Защитава правата и интересите на своите членове пред държавните и общински органи на управление; юридически и физически лица
 • Изготвя становища по нормативни актове, проекти и програми за развитието на туризма и свързаните с него дейности
 • Участва в разработването и обсъждането на стратегии, нормативни актове и   предложения и за изменения в тях - свързани с туристическата индустрия в частност хотелиерството и категоризирането на ТМТБ
 • Съдейства и подпомага развитието и усъвършенстването на нормативната уредба в сферата на регистрирането и категоризацията на ТМТБ
 • Формира и използва собствена информационна система (база данни) по икономически, правни, образователни и туристически  проблеми и въпроси
 • Подпомага обучението, професионалната и езикова квалификация на членовете си във връзка с изискванията и  стандартите за отделните туристически дейности и техните изменения и допълнения
 • Участва в разработването и изпълнението на международни проекти свързани с икономически, образователни и туристически дейности и програми
 • Осъществява контакти и подържа връзки със сходни (сродни) структури и звена в страната и международни организации и съюзи

 

                                           ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл.10. Във връзка с целите на БАЕТ предмета на дейност най – общо се свежда до следните по – важни моменти:

 • Класифициране и категоризиране на средствата за пребиваване по предварително разработени и приети от БАЕТ изисквания - критерии (стандарти).
 • Разработване на програми и участие в проекти за повишаване на образованието и професионалната квалификация на кадрите в туристическата индустрия
 • Организация и съдействие на свои членове при извършване на категоризация от държавни и общински структури (органи и организации).
 • Консултиране и подпомагане на членове на БАЕТ при регистриране на туристическите обекти, управлението и предлагането на основни и допълнителни туристически услуги в тях.
 • Участие и съдействие при разработване на проекти, програми и стратегии за развитието на туризма и в частност на основните туристически дейности и/или в тяхното изпълнение.
 • Изработване на мнения и становища и тяхното публично изразяване (огласяване) по нормативни актове свързани с туризма и туристическите дейности.
 • Популяризиране и рекламиране на туризма, хотелиерството и хотелиерските дейности
 • Съдействие и посредничество при разрешаване на противоречия и спорове между членове на Асоциацията и/или трети лица.
 • Представляване  интересите на членовете на БАЕТ в страна и чужбина.
 • Защита правата и интересите на своите членове пред  централни и местни органи на властта в рамките на предмета на дейност на Асоциацията.
 •  Съдействие, консултиране и подпомагане членовете на БАЕТ във връзка със регистрирането, лицензирането, сертифицирането, рекламата и категоризацията на различните туристически дейности:
 1. Туроператорска и туристическа агентска дейности

б)   Хотелиерска и ресторантьорска дейности

в)   Допълнителни дейности и услуги

г)   Образователна и квалификационна дейности

   

 

                                                   Ч Л Е Н С Т В О

 

Чл.11. ЧЛЕНОВЕ

Членове на Сдружението (Асоциацията) могат да бъдат дееспособни физически и Юридически лица които споделят целите и Устава на Сдружението (БАЕТ) и желаят да допринесат за издигане на неговия професионализъм и авторитет.

 

Чл.12. ЧЛЕНУВАНЕ

Членството в БАЕТ е доброволно.

Чл.12./ал.1/ Процедурата по приемане на нови членове на БАЕТ се открива с постъпване на Заявление за членство до Управителния съвет на Сдружението. В него кандидатите декларират, че са запознати и приемат Устава на БАЕТ.

Чл.12/ал.2/ Кандидатите – юридически лица със Заявлението за членство представят преписи от документите за регистрация и решение на управителните си органи за членство в БАЕТ.

Чл.12./ал.3/ Приемането на нови членове се осъществява с решение на Управителния съвет. Председателя на Управителния съвет внася Заявлението за членство за гласуване и то се разглежда на първото заседание на Управителния съвет.

Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет на Сдружението.

Чл.12./ал.4/ Сдружението може да приеме и почетни членове

 1. Почетните членове на БАЕТ трябва да бъдат известни личности

от сферата на туризма, икономиката, образованието и/или професионалната   квалификация в туризма, известни общественици, политици, личности свързани с принос към БАЕТ.

 1. Приемането на почетни членове се осъществява по предложение

на член на УС, и с решение на Управителния съвет взето с пълно единодушие на членовете присъствали на заседанието.

 1. Почетните членове могат да присъстват на заседания на

 Общото събрание и Управителния съвет на сдружението.

 1. Почетните членове на БАЕТ не плащат членски внос и не участват

в гласуването на решения на Общото събрание и Управителния съвет.

 1. Почетните членове имат неограничен брой мандати

 

Чл.13. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на БАЕТ имат право:

 1. Да бъдат информирани по въпроси касаещи дейността на Сдружението
 2. Да избират и да бъдат избирани във всички органи на БАЕТ
 3. Да участват пълноценно в работата на Сдружението съгласно Устава, техните знания, умение и компетенции.
 4. Да поставят въпроси и търсят отговори по текущи въпроси и проблеми свързани с предмета на дейност на Асоциацията
 5. Да внасят предложения за подобряване на дейността и изменения на Устава
 6. Да предлагат нови членове и мотивирани предложения за изключване до УС на Сдружението
 7. Да се ползват от резултатите и придобивките свързани с дейността на БАЕТ.
 8. Да напускат свободно съгласно условията в Устава на Сдружението

 

Чл.14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на БАЕТ са длъжни:

 1. Да пазят доброто име на БАЕТ
 2. Да спазват Устава и да изпълняват решенията на УС на Сдружението 
 3. Да участват пълноценно в работата на БАЕТ и да допринасят за постигане на целите и задачите и съгласно Устава.
 4. Да спазват правилата за колегиалност и професионална етика при осъществяване на дейността си.
 5. Да издигат авторитета и спомагат за увеличаване на капитала на Сдружението
 6. Да не извършват действия или бездействия, които да злепоставят или уронват авторитета на БАЕТ.
 7. Да внасят в срок предвидения с настоящия Устав членски внос.

 / 30лв. на година - 2013/

 1. Да внасят в срок предвидените от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ допълнителни имуществени и парични вноски.
 2. Членските права и задължения с изключение на имуществените са не прехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване.
 3. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените с настоящия Устав имуществени  вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество.

 

Чл.15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.15./ал.1/ Членството в Сдружението се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до УС на БАЕТ
 2. С изключване на лицето
 3. При смърт на лицето
 4. С прекратяване дейността на БАЕТ
 5. При отпадане на лицето в предвидените от закона случаи
 6.  При отпадане поради невнасяне на дължимите имуществени вноски

Чл.15./ал.2/ Отпадането поради невнасяне на встъпителни или имуществени вноски, годишен членски внос или при системно неучастие в дейността на Сдружението се констатира с решение на Управителния съвет на БАЕТ. От датата на констатацията на УС съответния член на Сдружението се счита за загубил членските си права.

Чл.15./ал.3/ Решение за изключване от БАЕТ се взема от Управителния съвет при наличие на виновно поведение, което прави по – нататъшното членство несъвместимо  при:

 1. Уронване авторитета на Сдружението
 2. Неспазване Устава и решенията на УС и/или Общото събрание
 3. Нарушаване на други разпоредби на този Устав

Решението на Управителния съвет може да бъде обжалвано в 30 дневен срок от оповестяването му. В тези случаи Управителния съвет внася за разглеждане въпроса пред Общото събрание за окончателно становище (решение).

Чл.16. Лицето чието членство е прекратено няма право да претендира за част от имуществото на Сдружението нито за връщане на платените имуществени вноски.

 

 

                                          ОРГАНИ  НА  УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.17. Органи на управление на Сдружението БАЕТ са:

 1. Общото събрание
 2. Управителния съвет
 3. Експертни комисии
 4. Работни групи

 

Общо събрание

Чл.18. Общото събрание е върховен орган на БАЕТ и е формиран от всички  членове на Сдружението.

Чл.18./ал.1/ Юридическите лица участват в Общото събрание чрез упълномощени лица, които ги представляват.

Чл.18./ал.2/ Всеки член има право на един глас.

Чл.18./ал.3./ Член на Сдружението, който не може да присъства на заседание по уважителни причини може да упълномощи изрично друг член на БАЕТ да го представлява. Пълномощника не може да преупълномощава с правата си трето лице. Чл.18./ал.4/ Заседанията на  Общото събрание на БАЕТ  се ръководят от председателя  УС на Сдружението.

Чл.18./ал.5/ Във всички случаи на прекратяване на членството в БАЕТ на прекратилия членството си отпаднал или изключен член не връща членския внос за годината на прекратяването

 

Чл.19. Права на Общото Събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на БАЕТ
 2. Приема други вътрешни актове и правила на Сдружението
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет
 4. Избира председател на Управителния съвет
 5. Взема решение за участие в други организации
 6. Взема окончателно решение при възникване на спор или по изключване на даден член или при отпадането му.
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на Сдружението
 8. Приема основни насоки и годишна програма за дейността на БАЕТ
 9. Приема бюджета на Сдружението
 10. Взема решение за внасяне на допълнителни имуществени вноски от страна на членовете и определя техния размер
 11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет
 12. Отменя решения на Управителния съвет на Дружеството, които противоречат на закона, устава или вътрешни актове регламентиращи дейността на  БАЕТ
 13. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет
 14. Взема решения и по други въпроси предвидени от закона и/или Устава

 

Чл.20. Свикване на Общото събрание:

 1. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет по негова инициатива
 2. Общото събрание на Сдружението може да се свика в населеното място по местонахождение на седалището на Сдружението и по искане на една трета от членовете. Ако Управителния съвет не отправи писмена покана в месечен срок за свикване Общо събрание, събранието се свиква от съда по седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересувани негови членове или упълномощено лице
 3. Поканата за свикване на Общо събрание трябва да бъде писмена и да съдържа дневен ред, час и място на провеждане на Общото събрание както и по чия инициатива се свиква.
 4. Поканата се поставя на видно място пред седалището на управление не по малко от един месец преди заседанието на Общото събрание на БАЕТ
 5. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението

 

Чл.21. Кворум

Общото събрание на Сдружението се счита за редовно проведено ако присъстват повече от половината от членовете му. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по - късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно колкото и членове да присъстват.

 

Чл.22. Гласуване и Решения

Чл.22./ал.1/ При гласуване всеки член на Общото събрание има право на един глас

Начина на гласуване се определя на всяко заседание с явно гласуване

Чл.22./ал.2. Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в дневния ред на заседанието.

Чл.22./ал.3/ Решенията по текущите  въпроси могат да се взимат с явно и/или тайно гласуване

Чл.22./ал.4/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство

 ( 50% + 1 глас ) от присъстващите на заседанието.

Чл.22./ал.5/ На заседанията на Общото събрание се водят протоколи които включват:

 1. Мястото и времето на провеждане на заседанието
 2. Имената на председателя и секретаря
 3. Присъствието на членовете на Управителния съвет и външни посетители (гости)
 4. Дневен ред
 5. Направени предложения
 6. Проведени гласувания и резултатите от тях
 7. Възражения по предложенията

Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от председателя на Управителния съвет и секретаря на заседанието. Към протокола се  прикрепва списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на Общото събрание.

Чл.22./ал.6/ Всеки член на Сдружението присъствал на заседание на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на дневния ред и взетите от него решения отразени в протокола от заседанието

Всеки член на БАЕТ има право да се запознае с протокол от заседание на Общото събрание на което не е присъствал

 

Чл.23. Конфликт на интереси

Член на Сдружението или негов представител няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до:

 1. Него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително
 2. Юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения

 

Чл.24. Контрол

Всеки член на Сдружението, Управителния съвет може да сезира съда по регист рацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или за съответствието му със настоящия устав. Това може да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по – късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ

ЧЛ.25 Управителния съвет е колективен орган за оперативно управление на БАЕТ

Чл.25./ал.1/ Управителния съвет на БАЕТ се състои от 8 (осем) лица.

Чл.25./ал.2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от (пет) 5 години.

Чл.25./ал.3/ За член на Управителния съвет може да бъде избирано само физическо лице

Чл.25./ал.4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение за броя на мандатите

Чл.25./ал.5/ Управителния съвет:

 1. Представлява БАЕТ пред трети лица и определя обема на представляваната власт на всеки един от членовете му
 2. Приема и освобождава членове на Сдружението
 3. Констатира и регистрира отпадането на членове на БАЕТ
 4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
 5. Предлага изменения и допълнения в Устава на БАЕТ
 6. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението
 7. Разпорежда се с движимото и недвижимо имущество на БАЕТ в съответствие с Устава и разпоредбите на закона
 8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет
 9. Подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността на Сдружението
 10. Организира и ръководи дейността на Сдружението и носи отговорност за това
 11. Осъществява международното сътрудничество на Сдружението
 12. Приема правила за работата си
 13. Определя структурата и броя на членовете в комисиите и работните групи в Сдружението
 14. Взима решения по въпроси извън компетенциите на Общото събрание
 15. Избира заместник председатели и секретар на Сдружението

 

Чл.25./ал.6/ Заседания и Решения на Управителния съвет

Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива или по писмено искане на една трета от членовете на УС но не по – рядко от веднъж на три (3) месеца. Ако председателя не свика заседание на Управителния съвет в седемдневен срок от получаване на писменото искане то се свиква от заинтересованите членове

Заседанието се счита за редовно и може да взима решения ако на него присъстват поне половината плюс един членове (50+1) от УС на Сдружението.

Присъстващо е лице с което има двустранна телефонна или друга връзка гарантираща установяване на самоличността му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

Решения може да се взимат и без да се провежда заседание ако протокола за това бъде подписан без възражение от мнозинство от две трети от членовете на УС на Сдружението.

За всички заседания на Управителния съвет се водят протоколи.

 

 

 

 

Чл.25./ал.7/ Контрол

Всеки член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което според него е взето в противоречие със закона, Устава или решение на Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от узнаването му но не по – късно от една година от датата на вземане на решението

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ,  ЗАМЕСНИК  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                И  СЕКРЕТАР  НА УПРАВИТЕЛНИЯ  СЪВЕТ    

 

Чл.26. Председателят на Управителния съвет:

 1. Представлява БАЕТ пред трети лица
 2. Координира и ръководи работата на Управителния съвет
 3. Насрочва заседания на Управителния съвет и ги ръководи
 4. Осъществява оперативното ръководство в дейността на Сдружението
 5. Сключва договори по които е страна БАЕТ
 6. Докладва на Управителния съвет и координира действията при настъпване на съществени обстоятелства засягащи дейността на Сдружението
 7. Председателя на Сдружението няма право да извършва еднолично разпоредителни действия и да обременява с тежести Сдружението

           

Чл.27. Заместник Председател на Управителния съвет:

Заместник председателя на БАЕТ съдейства на Председателя на Управителния съвет за изпълнение на целите и задачите на Сдружението и го представлява при необходимост.

 

Чл.28. Секретар на Управителния съвет:

Секретарят на Управителния съвет отговаря за изготвянето и съхранението на документацията на Сдружението (БАЕТ)

 

Чл.29. Клонове:

БАЕТ е национално представено Сдружение с клонове в страна.

С решение на Управителния съвет могат да се откриват и закриват клонове на Сдружението извън населеното място в което се намира седалището му. Клоновете на БАЕТ не са юридически лица ръководят се от управител на клона и извършват дейности определени от Общото събрание, Устава, целите и задачите на Сдружението. С решение на Управителния съвет се определят правата и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя на клона.

Клоновете водят документация свързана с дейността си и най – малко един път годишно управителят на клона прави отчет за дейността на клона и баланса на средствата пред Управителния съвет на Сдружението.

Управителния съвет заявява пред съда в района на който се намира седалището на клона наименованието, седалището и адреса на Сдружението неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявление подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в седем дневен срок от датата на решението на Управителния съвет.

 

 

Чл.30. Отчетност на Сдружението

Общото събрание и Управителния съвет водят книги за протоколите от всички проведени заседания.

Лицата изготвящи протоколите и председателстващите заседанията ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им. Членовете на Сдружението могат по всяко време да се запознаят със съдържанието на книгите и да получат извлечение от протоколите

Сдружението води книга за членовете си в която се вписват имената и адресите на всички членове на Сдружението, ЕГН, професия и занятието им.

 

             ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА  БАЕТ.  ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА

           ВСТЪПИТЕЛНИТЕ И ИМУЩЕСТВЕННИ ВНОСКИ И ЧЛЕНСКИЯ ВНОС

 

Чл.31 Дейностите на Сдружението се финансират от членовете му от дарения и или други законни източници.

Въз основа решения на Общото събрание на членовете БАЕТ формира годишния си бюджет.

БАЕТ не разпределя печалба между своите членове.

Разходите се извършват съобразно дейността и бюджета на Сдружението

Всеки новоприет член е длъжен да внесе в едномесечен срок от датата на приемането му, размера на членския внос за годината на приемането му, когато е приет през второто шестмесечие таксата е в половин размер.

Членския внос се определя от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание на БАЕТ. За всяка година отделно и не е еднакъв за всички членове на Сдружението..

 

                       ПРЕОБРАЗУВАНЕ,  ПРЕКРАТЯВАНЕ  И  ЛИКВИДАЦИЯ

 

Преобразуване и прекратяване:

Чл.32. Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание
 2. В предвидените от закона случаи

 

Чл.32/ал.1/ Ликвидация:

При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице

 

Чл.32/ал.2/ Имущество след ликвидацията:

Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Сдружението се разпределя поравно между членовете на Сдружението.

 

 

 

 

Чл.33  Преходни и заключителни разпоредби:

Всички неуредени с този Устав въпроси се разрешават от органите за управление на БАЕТ съобразно тяхната компетентност и  в съответствие с действащото в Р. България законодателство.

Този Устав е приет на Учредително събрание на БАЕТ проведено на ………2009г.

в град София.

 

                                                 У Ч Р Е Д И Т Е Л И

 

1. Д. Тодоров                                                               5.  Т. Цветанов

2. П. Аджаров                                                              6.  Дн. Тодоров

3.А. Спиртов                                                                7. Ст. Стамов                                                     

4.И. Димитров