Кандидатите за Членове на БАЕТ (експерти) трябва да отговарят на следните условия

 

За експерти от практиката (професионалисти) в и от системата на туризма

  1. Минимална образователна степен (ОКС)

Бакалавър или  (Професионален Бакалавър) завършена в легитимно (признато от МОН) Висше училище (университет, колеж или институт) в страната или извън нея. Образованието трябва да е по специалности свързани с основните туристически дейности: Хотелиерство, Ресторантьорство (сервиз или кухня), Туроператорска или тур агентска дейности, Екскурзоводска дейност, Анимация, СПА и Уелнес туризъм, Маркетинг в туризма.

Забележка: Изключения се правят за работещи с много голям трудов стаж в някоя от туристическите дейности (над 15г.) и доказан професионализъм.

  1. Минимален трудов стаж и професионална практика
  1. Минималният трудов стаж и професионален опит на различни позиции в системата на туризма, е не по-малко от 7 - 10 (години), който може да се докаже с официален документ от български или чуждестранни работодатели.
  2.  Минималният трудов стаж може да се докаже и със значими практически приноси към дейността (участие в проекти, учебни издания и пособия) или изложения и др., от местен и международен характер.

 

За експерти от академичните среди (преподаватели, лектори) от системата на науката, образованието и обучението

  1. Минимална образователна степен (ОНС)

„Магистър” или „Доктор” и квалификации от средни и/или висши учебни заведения, с практическа насоченост в туризма. Образованието трябва да е придобито в легитимно (признато от МОН) Висше училище (университет, колеж или институт) в страната или извън нея.

С реален теоретичен принос към туризма и туристико - икономическите  дейности; академични издания и/или публикации (учебници и/или учебни помагала и литература, програми и проекти) от национален и международен мащаби.

  1. Минимален преподавателски стаж и професионална практика

Минималният преподавателски опит в обучение, преподаване по туризъм и/или икономически специалности и дисциплини, е не по-малко от 6 (шест) години

Кандидатите могат да имат и практически опит в туризма.

Забележка:

  1. Изключения се правят за кандидати с много голям преподавателски стаж (над 15г.) и доказан образователен принос
  2. Квалификациите придружаващи ОКС (Магистър) са не по-малко от две, с по (1) година продължителност

 

       Изискванията за членство в БАЕТ не важат за почетните членове на БАЕТ

 

„ЛИЧНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ Е УСЛОВИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В БАЕТ, А НЕ Е СЛЕДСТВИЕ ОТ НЕГО”