изтегли от тук   

 

 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ В ТУРИЗМА

 

                                          ЗАЯВЛЕНИЕ   ЗА  ЧЛЕНСТВО

 

 

От…………………………………………………………….ЕГН……………………………

 

Адрес:…………………………………………………………………………………………..

 

Тел. служ. ………………………….. / моб. …………………………………………………

 

моб. тел. …………………………… /e-mail:...........................................................................

 

Месторабота……………………………………………………………………………...........

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Образование:…………………………………………………………………………………..

 

О.К.Степен (бакалавър, магистър, доктор )...…………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Дипломи от: ………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Квалификации, Специализации от:…………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Проф. стаж:……………………………………………………………………………….........

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Проф. направление…………………………………………………………………………...

 

Заем. Длъжности………………………………………………………………………...........

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Запознат съм и приемам Устава на БАЕТ

 

Дата: …………….............                                                  Име …………………………

 

Гр. ……………………….                                                   Подпис:…………………….